Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033

De betekenis van het PZG in de P&C cyclus

De betekenis van het PZG in de P&C cyclus

Hoe staat de provincie Zuid-Holland er anno 2018 voor als het gaat om de realisatie van haar groene doelen? Ligt de provincie op schema of zijn er aanvullende maatregelen nodig? Op deze vragen wil het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) 2019 antwoord geven. In 2018 is de eerste PDCA cyclus voor het Groendomein doorlopen. De tweede PZG ligt thans voor en geeft ten opzichte van de vorige ( 2018-2032) een verfijningsslag te zien. Nieuw is onder andere dat de besluiten door PS genomen o.a. in het Kaderbesluit Groen 2018 zijn verwerkt in het PZG en aansluitend de Begroting 2019.

Vanaf 2017 verschijnt het PZG jaarlijks tegelijk met de begroting. Het onderbouwt de begroting voor de groene doelen op de onderliggende niveaus van taken en producten. Daarmee wordt inzicht gegeven in de geprogrammeerde uitgaven en realisatie van het groenbeleid op alle detailniveaus. Er is één verschil: de begroting richt zich op het uitvoeringsjaar 2019 en geeft een doorkijk voor 2020, 2021 en 2022 terwijl het PZG 15 jaar vooruit kijkt tot en met 2033. Het PZG en de begroting sluiten op elkaar aan, maar zijn zelfstandig leesbare documenten. In het najaar van 2018 worden de begroting en het PZG gelijktijdig door PS behandeld.

Het PZG geeft de programmatische invulling die hoort bij uitvoering van het actuele groene beleid en de aanwijzingen in de Kadernota 2018 en bevat dus geen nieuw beleid. Als op basis van de informatie in het PZG bijsturing gewenst is, dan krijgen PS dit in het voorjaar van 2019 voorgelegd in het Kaderbesluit Groen 2019 (KG 2019). In het najaar zal ook de herijkte visie voor het groene beleidsveld Rijke Groen Blauwe leefomgeving aan PS worden aangeboden welke uitgewerkt zal worden in een Uitvoeringsagenda. De financiële vertaling en verwerking van beide documenten zullen middels het kaderbesluit Groen 2019 in de Begroting 2020 landen

Figuur 1: De nieuwe instrumenten in de P&C cyclus van Zuid-Holland.

In ‘Voortgang Groen 2017’ heeft de provincie dit voorjaar de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de beleidsdoelen Groen in 2017 in één voortgangsrapport (VGR) verantwoord. Met ingang van 2018 is het Kaderbesluit Groen verschenen. Het KG 2018 bevat de detaillering van de Kadernota 2018 voor de beleidsdoelen Groen. Het KG 2018 bevat voorstellen voor strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de financiële ruimte binnen het PZG. Het biedt het financiële kader voor de Begroting 2019 en het PZG 2019 – 2033. Het KG 2019 wordt tegelijk met de Kadernota 2019 door PS behandeld.

Met deze drie nieuwe P&C-producten zijn drie robuuste instrumenten ontwikkeld. Naast deze drie nieuwe instrumenten zijn er in de voorjaarsnota en najaarsnota ook mogelijkheden om bij te sturen op ontwikkelingen en voortgang in het lopende begrotingsjaar.

Het GS voorstel voor de Najaarsnota 2018 is in dit PZG verwerkt. Daarmee is een voorschot genomen op behandeling van de najaarsnota in PS. Hiervoor is gekozen om in het PZG de meest actuele prognose te geven die aansluit bij recente besluiten van GS en van PS.

Het PZG kent dezelfde opbouw als de Voortgangsrapportage Groen. Centraal staan de producten die uitvoering geven aan het groenbeleid. Bij ieder product hoort een beschrijving van de inhoud, die overeenkomt met de beschrijving in de VGR (met uitzondering van een enkele verbetering of actualisatie). Daarna volgt de Begroting 2019 en de doorkijk tot 2022, in tabelvorm en voorzien van een toelichting. Tenslotte volgt – ook op productniveau – een analyse van de prognose. De doorkijk voor de jaren na 2022 tot en met 2033 staat in bijlage 5. Het programma is een uitwerking van de groene doelen binnen het bestaande beleidsmatige kader en het financieel kader, die in het hoofdstuk Kaders aan de orde komen.

De hoofdlijnen van dit PZG worden beschreven in het onderdeel Hoofdlijnen van het Programma Zuid Hollands Groen, en bevat een analyse van het totale programma. Dit wordt voorafgegaan door de betekenis van het PZG als instrument en gevolgd door een vooruitblik naar het eerstvolgende PZG.
Dit tweede PZG verschijnt op een moment waarop er ook hard wordt gewerkt aan een nieuwe visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Het ontwerp van deze nieuwe visie is op 22 mei 2018 vastgesteld in Gedeputeerde Staten. Vanaf 1 oktober 2018 gaat het ontwerp van de visie een inspraakronde in, gelijktijdig met de inspraak op de Omgevingsvisie.

Voor het realiseren van de beoogde doelen uit de nieuwe visie wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving. In de visie zijn de doelen voor de lange termijn vastgelegd, in de Uitvoeringsagenda bepalen we tussentijds de bijstellingen die nodig zijn om op koers te blijven. Een contourversie van deze Uitvoeringsagenda is gelijktijdig met de ontwerpvisie vastgesteld. In aanloop naar de vaststelling van de nieuwe visie wordt deze contourversie verder uitgewerkt naar een eerste volledige versie van deze Uitvoeringsagenda. De Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving heeft het karakter van een integrale beleidsafweging en zal daarbij ook een plek gaan innemen in de planning en control cyclus binnen het Groendomein.